12 Las Galeras

12 Samana

13 Las Terrenas

0372 Samana

0375 Samana

0376 Samana

0378 Samana

0379 Samana

0380 Samana

0381 Samana

0382 Samana

0383 Samana

0384 Samana

0388 Samana

0389 Samana

0390 Samana

0391 Samana

0392 Samana

0393 Samana

0394 Samana

0395 Samana

0396 Samana

0397 Samana

0398 Samana

0399 Samana

0400 Samana

0401 Samana

0402 Samana

0403 Samana

0404 Samana

0405 Samana

0406 Samana

0407 Samana

0408 Samana

0409 Samana

0410 Samana

0411 Samana

0412 Samana

0413 Samana

0414 Samana

0415 Samana